• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • FOTOGALÉRIA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Dokumenty

Obecný úrad

aktuality z Obecného úradu

Vývoz komunálneho odpadu a plastov na rok 2016
(72.5 kb)
Vývoz komunálneho odpadu a plastov na rok 2015
(114 kb)
PHSEKR Hrnčiarska Ves
(2249.92 kb)
výsledky volieb - starosta za rok 2014
(105 kb)
výsledky volieb - poslanci za rok 2014
(215 kb)
Protokol o skúškach na kvalitu vody v obci Hrnčiarska Ves v časti Gegov járok
(476.5 kb)
Protokol o skúškach na kvalitu vody v obci Hrnčiarska Ves v časti Diel potok
(487 kb)
Zámer o zámene pozemkov obce Hrnčiarska Ves
(425.5 kb)
výsledky volieb - starosta 2010
(24.5 kb)
výsledky volieb-poslanci OZ 2010
(25 kb)
Plán vývozu komunálneho odpadu a plastov na rok 2011
(40 kb)
Program distribúcie potravín v roku 2011
(29 kb)
Plán vývozu plastov na rok 2012
(28.5 kb)
Plán kontrolnej činnosti na rok 2013
(29.5 kb)
Plán vývozu komunálneho odpadu a plastov na rok 2013
(39.5 kb)
Plán vývozu komunálneho odpadu a plastov na rok 2014
(119.5 kb)
Zverejnenie zámeru obce Hrnčiarska Ves
Zámer predaja nehnuteľnosti z majetku obce
(143 kb)
Silvestrovský ples 2015
(532.24 kb)
Okrsková volebná komisia 2016
(228.5 kb)
Vývoz komunálneho odpadu a plastov na rok 2017
(492.5 kb)

Komunitný plán obce

Zákon o sociálnych službách
(409.53 kb)
Dotazník ku Komunitnému plánu
(101.5 kb)
Komunitný plán 2012-2016
(1912.75 kb)

Šport

Rozpis zápasov sezóna 2011/2012 jesenná časť
(41.5 kb)

Záverečné účty obce

podrobné účty

Rozpočet na roky 2015 - 2017.doc
(2983 kb)
Rozpočet 2014-2016
(4205.94 kb)
Ropočet obce 2011-2013
(408 kb)
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu r. 2010
(0 b)
Záverečný účet r.2010
(457 kb)
Záverečný účet za rok 2009
(378.5 kb)
Záverečný účet za rok 2009 doplnok1
(76.4 kb)
Záverečný účet za rok 2009 doplnok2
(828.5 kb)
Stanovisko kontrolórky k záverečnému účtu rok 2009
(90.5 kb)
Záverečný účet za rok 2008
(1026.5 kb)
Návrh rozpočtu obce 2012-2014
(93.06 kb)
Záverečný účet za rok 2011
(168 kb)
Výročná správa za rok 2011
(112 kb)
Rozpočet obce na roky 2013 - 2015
(7096.5 kb)
Záverečný účet obce Hrnčiarska Ves 2012
(2498.5 kb)
Záverečný účet za rok 2013
(2046.5 kb)
Záverečný účet Obce Hrnčiarska Ves za rok 2014
(2109.5 kb)
Záverečný účet Obce Hrnčiarska Ves za rok 2015
(2252.26 kb)
Rozpočet na rok 2016-2018
(3047.79 kb)

Všeobecno záväzné nariadenia

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(185.93 kb)
VZN r.2009
(100.5 kb)
VZN o miestnych danich a miestnych oplatkoch r.2008
(100.5 kb)
Dodatok vk VZN r.2009
(25.5 kb)
Návrh VZN o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hrnčiarska Ves dodatok k 1/2011
(26.5 kb)
VZN o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a o sociálnej pomoci občanom obce
(45 kb)
Nové_VZN_-_poplatky
(44 kb)
Rokov.poriadok OZ
(74 kb)
Statut obce Hrnčiarska Ves
(141 kb)
VZN 2 2011
(43.5 kb)
Zásady o používaní motorových vozidiel vo vlastníctve obce
(34.5 kb)
VZN o chove I
(97.5 kb)
VZN o chove II
(94.5 kb)
VZN poskytovanie dotácií z prostriedkov obce
(42 kb)
VZN soc. služby
(93 kb)
VZN zápis do školy
(32.5 kb)
VZN_dotácie_2010
(32 kb)
Zásady hospodárenia obce
(104.5 kb)
Zásady odmeňovania poslancov
(37 kb)
Zásady postupu pri vybavovaní sťažností
(132 kb)
VZN 3/2011 Povodňový plán záchranných prác obce Hrnčiarska Ves
(334.5 kb)
Návrh VZN o miestnych daniach od 1.1.2012
(100 kb)
VZN_dotácia_prevádzka_a_mzdy_2013
(46 kb)
VZN č. 3/2012 o miesnych daniach na rok 2013
(5191.5 kb)
VZN č. 2/2012 o dotáciu na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ na rok 2013
(2206 kb)
Smernica VO
(136.5 kb)
Návrh VZN o zneškodňovaní komunálneho odpadu
(30 kb)
VZN č. 1/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o zneškodnňovaní obsahu žúmp
(2375.67 kb)
Dodatok k VZN č. 3/2012 o miestnych daniach na rok 2013
(156.5 kb)
Dodatok č. 1 k VZN obce č. 2/2012 o určení výšky dotácie do MŠ na rok 2014
(430.5 kb)
Dodatok č.1-2014 k VZN č.1-2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou
(142 kb)
VZN č. 1/2014 o držaní a vodení psov
(594.5 kb)
VZN č. 2/2014 o vylepovaní plagátov cez voľby
(416 kb)
Všeobecné záväzné nariadenie č.1 2015
(663.5 kb)
Všeobecné záväzné nariadenie č.3 2015
(439 kb)
Rekapitulácia rozpočtu na roky 2016-2018
(3240 kb)
VZN č. 2-2015 o miestnych daniach a poplatkoch za odpady
(1058.5 kb)
VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hrnčiarska Ves
(284.5 kb)
VZN dotácie prevádzka a mzdy na rok 2017
(449.87 kb)
Návrh k dodatku č.1 k VZNč.3/2012
(123.75 kb)

Správne poplatky

Správne poplatky rok 2009
(32 kb)
Správne poplatky r. 2011
(31.5 kb)

Uznesenia zo zastupiteľstiev

uznesenie 1
(655.15 kb)
uznesenie 2
(827.87 kb)
uznesenie 3
(768.86 kb)
uznesenie 3A mimor.
(1388.4 kb)
uznesenie 4
(1861.82 kb)
uznesenie 5
(1165.75 kb)
uznesenie 6
(906.75 kb)
uznesenie 6A mimor.
(533.79 kb)
uznesenie 7
(913.91 kb)
uznesenie 7A mimor.
(758.32 kb)
uznesenie 8
(1010.71 kb)
uznesenie 9
(657.78 kb)
uznesenie 10
(943.42 kb)
uznesenie 11
(816.12 kb)
uznesenie 12
(1286.22 kb)
uznesenie 13
(1156.11 kb)
uznesenie 14
(686.87 kb)
uznesenie 15
(614.46 kb)
uznesenie 16
(907.36 kb)
uznesenie 17
(890.79 kb)
uznesenie 18
(921.23 kb)
Uznesenie č.19 mimor.
(38 kb)
Uznesenie č.20 mimor.
(40.5 kb)
Uznesenie č.21
(48 kb)
Uznesenie č.22
(49 kb)
Uznesenie č.23 mimor.
(38.5 kb)
Uznesenie č.24
(49 kb)
Uznesenie č.25 mimor.
(43.5 kb)
Uznesenie č.26
(53.5 kb)
Uznesenie č.27
(50.5 kb)
Uznesenie č.28.doc
(50 kb)
Uznesenie č. 29
(73 kb)
uznesenie 30
(425.68 kb)
Uznesenie č. 31
(69.5 kb)
Uznesenie č. 32
(68.5 kb)
Uznesenie č. 33
(48.5 kb)
Uznesenie č. 34
(50.5 kb)
uznesenie 35
(370.17 kb)
Uznesenie č. 36
(50.5 kb)
Uznesenie č. 37
(57.5 kb)
Uznesenie č. 38
(57 kb)
Uznesenie č. 39
(50 kb)
Uznesenie č. 40
(53.5 kb)
Uznesenie č. 41
(52.5 kb)
Uznesenie č. 42
(54.5 kb)
Uznesenie č. 43
(55.5 kb)
Uznesenie 44
(452.77 kb)
Uznesenie 45
(858.6 kb)
uznesenie č.46
(53 kb)
uznesenie č.47
(52.5 kb)
Uznesenie ustanovujúce
(49.5 kb)
Uznesenie č.2
(63 kb)
Uznesenie č.3
(52 kb)
Uznesenie č. 4
(459 kb)
Uznesenie č.5
(56.5 kb)
Uznesenie č.6
(51.5 kb)
Uznesenie č.7
(48.5 kb)
uznesenie č.8
(49 kb)
Uznesenie č. 9
(54.5 kb)
Uznesenie č.10
(53.5 kb)
Uznesenie č. 11
(1868 kb)
Uznesenie č.12
(1234.5 kb)
Uznesenie č. 13
(53 kb)
Uznesenie č. 14
(434.02 kb)
Uznesenie č. 15
(399 kb)
Uznesenie č. 16
(48 kb)
Uznesenie č. 17
(2041.5 kb)
Uznesenie c. 18-2013
(1171.9 kb)
Uznesenie č.19
(1441 kb)
Uznesenie č.20
(1795 kb)
Uznesenie č. 21
(751.12 kb)
uznesenie č. 22
(2031.5 kb)
Uznesenie 23
(899.75 kb)
Zápisnica z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 13.11.2013
(5164 kb)
Uznesenie 25
(1245.12 kb)
Zápisnica z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 19.3.2014
(2277 kb)
zápisnica z 28. zasadnutia OZ zo dňa 10.4. 2014
(743.5 kb)
Zápisnica z 29. zasadnutia OZ obce Hrnčiarska Ves konaného dňa 25.6.2014
(1076 kb)
Zápisnica z 30. zasadnutia OZ obce Hrnčiarska Ves konaného dňa 11.09.2014
(5367.5 kb)
Zápisnica z 31. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 9.10.2014
(912 kb)
zápisnica z 32 zasadnutia OZ zo dňa 30.10.2014
(192.5 kb)
Zápisnica z 33. zasadnutia OZ zo dňa 27.11.2014
(573.5 kb)
zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 15.12.2014.doc
(969 kb)
Zápisnica z 2.zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 15.1.2015.doc
(764 kb)
Zápisnica z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 12.2.2015.doc
(728 kb)
Zápisnica zo 4. zasadnutia OZ zo dňa 16.4.2015.doc
(633.5 kb)
zápisnica zo 5.zasadnutia OZ zo dňa 2.6.2015
(446 kb)
Zápisnica z 6. zasadnutia obce 19.06.2015
(691 kb)
Zápisnica z 7.zasadnutia OZ zo dňa 17.9.2015.doc
(576 kb)
Zápisnica z 8. zasadnutia obce zo dňa 12.11.2015
(881 kb)
Zápisnica z 9.obecného zastupiteľstva 15.12,2015
(624 kb)
Zápisnica z 10.zasadnutia OZ zo dňa 18.2.2016
(551 kb)
zápisnica z 11.zasadnutia OZ zo dňa 21.4.2016
(544.5 kb)
Zápisnica z 12. zasadnutia OZ zo dňa 24.6.2016
(716.36 kb)
Zápisnica z 13. zasadnutia OZ zo dňa 22.9.2016
(126.93 kb)
Zápisnica z 14.zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hrnčiarska Ves OZ zo dna 24.11.2016
(437.05 kb)
Zápisnica z 15.zasadnutie OZ zo dňa 14.12.2016
(710.21 kb)
Zápisnica z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hrnčiarska Ves OZ zo dna 23.02.2017
(486.38 kb)
Zápisnica zo 17 zasadnutia konaného 13.4.2017
(461.38 kb)